Składki

FAQ: Składki członkowskie
Najczęściej zadawane pytaniaCo to jest podstawowa składka członkowska ZHP?

 • Podstawowa składka członkowska ZHP jest to dobrowolna wpłata pieniężna, świadczona regularnie przez członków ZHP w wysokości i terminach określonych przez Radę Naczelną ZHP.
 • Warto podkreślić kwestię użytego powyżej słowa dobrowolność. Sama przynależność do ZHP jest dobrowolna. Jednak jeśli zostanie już złożona deklaracja członkowska, czyli wyrażanie woli wstąpienia do ZHP, tym samym przyjmuje się zasady obowiązujące w organizacji. W związku z tym, opłacenie podstawowej składki członkowskiej ZHP staje się obowiązkowe, ponieważ jest to jeden ze statutowych obowiązków członka ZHP.
 • Nieopłacenie podstawowej składki członkowskiej ZHP skutkuje automatycznym ustaniem członkostwa w ZHP.
 • Z obowiązku uiszczania podstawowej składki członkowskiej ZHP zwolnieni są członkowie Nieprzetartego Szlaku. 

Ile wynosi składka kwartalna i jaki jest jej podział? 

Składka członkowska wynosi 80 zł z podziałem:
 • 11 zł - Główna Kwatera ZHP
 • 41 zł - Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
 • 14 zł - Hufiec Nowa Sól ZHP
 • 14 zł - Drużyna / gromada

Jak zapłacić składkę członkowską?

Składki opłacamy kwartalnie, do 20. dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału (20. stycznia, 20. kwietnia, 20. lipca, 20. października), (69 zł) na konto hufca: 13 1090 1577 0000 0000 5700 2345 wpisując w tytule przelewu: PSC, numer lub nazwę drużyny, kwartał, imię i nazwisko.

Jakie są konsekwencje dla osoby nieopłacającej składki?

Przede wszystkim nieopłacenie podstawowej składki członkowskiej ZHP wiąże się z automatycznym ustaniem członkostwa w organizacji. Taka osoba traci prawo do noszenia munduru i oznaczeń harcerskich, traci również wszystkie nadane funkcje. Oczywistą konsekwencją jest brak możliwości uczestniczenia w zbiórkach, ale też innych przedsięwzięciach organizowanych przez ZHP np. w Harcerskiej Akcji Letniej czy Zimowej. Taka osoba nie jest objęta ubezpieczeniem OC i NNW.

Jakie są skutki niepłacenia składek przez członków dla drużyny?

Gdy w drużynie więcej osób nie płaci składek, drużynowy jest zmuszony te osoby wykreślić z ewidencji drużyny – tym samym zmniejsza się jej liczebność. Gdy spadnie poniżej minimalnej liczebności*, komenda hufca może rozwiązać gromadę/drużynę, gdyż nie działa ona zgodnie z wewnętrznymi regulaminami. A harcerze mogą przejść do innej jednostki.

*Minimalna liczebność gromady zuchowej, drużyny harcerskiej i drużyny starszoharcerskiej wynosi 16 członków, łącznie z drużynowym. W uzasadnionych przypadkach, na czas określony i za zgodą właściwego komendanta, limit ten może zostać obniżony do 12 członków, łącznie z drużynowym. Minimalna liczebność drużyny wędrowniczej wynosi 9 członków, łącznie z drużynowym. Minimalna liczebność drużyny wielopoziomowej wynosi 16 członków, łącznie z drużynowym, przy czym liczebności grup metodycznych funkcjonujących w drużynie muszą umożliwiać pracę wychowawczą według odpowiednich metodyk, w tym funkcjonowanie małych grup

Na co przeznacza się część należną Głównej Kwaterze ZHP?

 • na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, których członkiem jest ZHP, kosztów funkcjonowania władz naczelnych ZHP, kształcenie i wsparcie metodyczne i programowe oraz opłacenie polisy ubezpieczenia OC obejmującej wszystkich członków ZHP, 
 • na utworzenie kapitału żelaznego na szczeblu centralnym. 

Na co przeznacza się część należną Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP?

 • prowadzenie bieżącej działalności chorągwi, w tym pozyskiwanie dodatkowych środków dla chorągwi i hufców,  
 • szkolenia kadry,  
 • obsługę księgową,  
 • ubezpieczenie NNW dla członków ZHP danej chorągwi, 
 • nadzór prawny i merytoryczny nad hufcami,
 • utrzymanie budynku chorągwi

Na co przeznacza się część należną Hufcowi Nowa Sól ZHP?

 • prowadzenie bieżącej działalności hufca, w tym pozyskiwanie dodatkowych środków, 
 • utrzymaniu siedziby hufca, 
 • wsparcie metodyczne i programowe dla drużynowych,  
 • kształcenie kadry instruktorskiej,  
 • prowadzenie rachunków bankowych, 
 • utrzymanie magazynów ze sprzętem posiadanym przez hufiec i podległe jednostki,  
 • nadzór prawny i merytoryczny nad instruktorami i drużynami. 

Na co przeznacza się część należną Podstawowej Jednostce Organizacyjnej (m.in: drużyny, gromady)?

 • zakup materiałów programowych itp., 
 • drobne elementy umundurowania np. krzyże harcerskie. 

Czy opłacając składkę członkowską członek ZHP jest ubezbieczony?

Tak, w ramach składki każdy członek ZHP objęty jest ubezpieczeniem NNW i OC. 

Składka nie pozwala na 100% sfinansowanie działań podejmowanych przez jednostki ZHP, więc jak jeszcze finansuje się harcerstwo?

poprzez 1.5% podatku dochodowego,
 • poprzez akcje zarobkowe i zbiórki publiczne,
 • pozyskując sponsorów,
 • organizując kursy i szkolenia dla osób spoza organizacji,
 • biorąc udział w konkursach grantowych,
 • poprzez dodatkową składkę członkowską zadaniową