niedziela, 3 kwietnia 2016

Regulamin Konkursu Plastycznego „Z barwami narodowymi w tle…” Organizator i cel konkursu
* Organizatorem konkursu jest Komenda Hufca Nowej Soli Związku Harcerstwa Polskiego.
* Konkurs jest częścią projektu Happening z okazji Dnia Flagi Narodowej, dofinansowanego przez Urząd Miejski w Nowej Soli.
* Głównym celem konkursu jest popularyzacja idei Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wśród mieszkańców gminy Nowa Sól.
* Wybrane prace zostaną wyeksponowane podczas Happeningu z okazji Dnia Flagi Narodowej w dniu 2 maja 2016 r.

 Warunki uczestnictwa
* Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe.
* Dopuszcza się wykonanie prac zbiorowych np. przez grupy przedszkolne lub drużyny harcerskie.
* Uczestnik Konkursu może dostarczyć jedną pracę plastyczną w dowolnej formie.
* Osoba zgłaszająca pracę do Konkursu musi być jej autorem lub opiekunem grupy, która wykonała pracę. 
* Pracę konkursową należy dostarczyć do dnia 25 kwietnia 2016 r. do siedziby Komendy Hufca przy ul. Parafialnej 4 w Nowej Soli, czynnej w poniedziałki w godz. 15:00 – 17:30 oraz w piątki w godz. 14:00 – 16:00.
* Praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, numer kontaktowy do autora lub jego opiekuna.
* Złożenie pisemnego oświadczenia znajdującego się w załączniku numer 1.
  
Nagrody
* Autorzy wybranych przez jury prac zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.
* Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:
- dzieci przedszkolne
- uczniowie szkół podstawowych
- uczniowie szkół gimnazjalnych
- uczniowie szkół średnich
- dorośli
- prace zbiorowe


 Wyniki konkursu
* Prace konkursowe będą ocenione przez jury, w którego składzie znajdą się członkowie Komendy Hufca Nowa Sól ZHP oraz członkowie zespołu zajmującego się organizacją zadania.
* Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 2 maja 2016 roku na Placu Wyzwolenia w Nowej Soli podczas Happeningu z okazji Święta Flagi Narodowej.


Postanowienia końcowe 
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.

Kontakt: 
pwd. Julia Górna, julia.otyn@gmail.com, tel. 534 971 705
pwd. Patrycja Stor HR, patrycja.stor@zhp.net.pl, tel. 531 664 005


Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
Komenda Hufca Nowa Sól ZHP im. Synów Pułku Hufiec Nowa Sól ZHP
ul. Parafialna 4
67-100 Nowa Sól 


Załącznik numer 1 

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że praca dostarczona przeze mnie
na Konkurs Plastyczny Z barwami narodowymi w tle...
organizowany przez Komendę Hufca ZHP Nowa Sól, jest mojego autorstwa / autorstwa koordynowanej przeze mnie grupy o nazwie ….......................... .
Jednocześnie wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych
pod pracą zgłoszoną do konkursu oraz na wystawienie pracy w galerii
podczas Happeningu z okazji Dnia Flagi Narodowej 2 maja 2016 roku,
a także opublikowanie jej zdjęć w prasie i Internecie.

.........................................................
imię i nazwisko
.........................................................
.........................................................
adres
.........................................................
numer telefonu
..........................................................
własnoręczny podpis