środa, 22 marca 2017

Regulamin konkursu plastycznego

Z barwami narodowymi w tle….


I Organizator i cel konkursu
 1. Organizatorem konkursu jest Komenda Hufca Nowa Sól Związku Harcerstwa Polskiego.
 2. Konkurs jest częścią projektu Happening z okazji Dnia Flagi Narodowej, dofinansowanego przez Urząd Miejski w Nowej Soli.
 3. Głównym celem konkursu jest popularyzacja idei Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wśród mieszkańców gminy Nowa Sól-Miasto.
 4. Wybrane prace zostaną wyeksponowane podczas Happeningu z okazji Dnia Flagi Narodowej w dniu 2 maja 2017 r.


II  Warunki uczestnictwa
 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe.
 2. Dopuszcza się wykonanie prac zbiorowych np. przez grupy przedszkolne lub drużyny harcerskie.
 3. Uczestnik Konkursu może dostarczyć jedną pracę plastyczną w dowolnej formie.
 4. Osoba zgłaszająca pracę do Konkursu musi być jej autorem lub opiekunem grupy, która wykonała pracę.
 5. Pracę konkursową należy dostarczyć do dnia 17 kwietnia 2017 r. do siedziby Komendy Hufca przy ul. Parafialnej 4 w Nowej Soli, czynnej w poniedziałki w godz. 15:00 – 17:00
 6. Praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, numer kontaktowy do autora lub jego opiekuna.
 7. Złożenie pisemnego oświadczenia znajdującego się w załączniku numer 1.
 
III Nagrody
 1. Autorzy wybranych przez jury prac zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.
 2. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:
- dzieci przedszkolne
- uczniowie szkół podstawowych klas 1-3
- uczniowie szkół podstawowych klas 4-6
- uczniowie szkół gimnazjalnych
- uczniowie szkół średnich
- dorośli
- prace zbiorowe


IV Wyniki konkursu
 1. Prace konkursowe będą ocenione przez jury, w którego składzie znajdą się członkowie Komendy Hufca Nowa Sól ZHP oraz członkowie zespołu zajmującego się organizacją zadania.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 2 maja 2017 roku na Placu Wyzwolenia w Nowej Soli podczas Happeningu z okazji Święta Flagi Narodowej.


V Postanowienia końcowe
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.


Kontakt:
phm. Patrycja Stor HR, patrycja.stor@zhp.net.pl, tel. 531 664 005
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
Komenda Hufca Nowa Sól ZHP im. Synów Pułku Hufiec Nowa Sól ZHP
ul. Parafialna 4
67-100 Nowa Sól


Załącznik numer 1


OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że praca dostarczona przeze mnie
na Konkurs Plastyczny Z barwami narodowymi w tle...
organizowany przez Komendę Hufca ZHP Nowa Sól, jest mojego autorstwa / autorstwa koordynowanej przeze mnie grupy o nazwie ….......................... .
Jednocześnie wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych
pod pracą zgłoszoną do konkursu oraz na wystawienie pracy w galerii
podczas Happeningu z okazji Dnia Flagi Narodowej 2 maja 2017 roku,
a także opublikowanie jej zdjęć w prasie i Internecie.


.........................................................
imię i nazwisko autora / imię i nazwisko opiekuna
.........................................................
.........................................................
adres
.........................................................
adres e-mail
.........................................................
numer telefonu
..........................................................

własnoręczny podpis